Serveis

Psicologia
Psicologia

L'objectiu principal és oferir avaluació i tractament psicològic a nens, adolescents i adults amb dificultats acadèmiques, emocionals o de conducta per millorar o resoldre el seu impacte negatiu en l'adaptació al context familiar, escolar i social, prevenint la relativa continuïtat d'algunes formes de patologia o trastorns, normalment a causa de patrons globals dorganització del comportament.

Psicodiagnòstic

Cobreix diferents àrees de diagnòstic:

  • Àrea de personalitat bàsica: exploració i avaluació dels trets essencials de personalitat.
  • Àrea intel·lectual i cognitiva: avaluació del funcionament de les capacitats cognitives i del neurodesenvolupament.
  • Àrea afectiva i de comunicació: avaluació de les capacitats relacionals i afectives.
  • Àrea clínica: Avaluació de problemes clínics (ansietat, depressió, estrès,...).