ATENCIÓ PRECOÇ

     El desenvolupament infantil és la progressiva adquisició de funcions com el control postural, l’autonomia de desplaçament, la comunicació, el llenguatge verbal, i l’autonomia social vinculat al procés de maduració del sistema nerviós iniciat en la vida intrauterina i a l’organització emocional i psicològica.

    A vegades aquest desenvolupament pot patir alteracions o dificultats, que provoquen unes necessitats permanents o transitòries, a les que nosaltres intentem donar resposta sota un conjunt d’actuacions planificades amb caràcter global i interdisciplinari.

    La detecció d’aquestes possibles alteracions és l’aspecte fonamental de l’atenció precoç, ja
que quan abans es faci la detecció més garanties hi haurà de prevenir patologies afegides i aconseguir millores funcionals.

    En totes les intervencions considerem important no només a l’infant, sinó també a la família, l’escola i l’entorn en el que viu.  És per això que també oferim assessorament a les famílies sobre el desenvolupament dels seus fills com a suport de criança.

Les sessions d’atenció precoç proporcionen una ajuda molt beneficiosa en:

Dificultats motores i/o sensorials
Dificultats cognitives
Trastorns afectius-emocionals
Trastorns de conducta
Dificultats en el llenguatge
Retard evolutiu
Etc…