PSICOPEDAGOGIA

     L’objectiu de la Psicopedagogia és la de realitzar una avaluació global de la problemàtica que presenta l’infant o el jove, per tal d’establir el diagnòstic i la modalitat terapèutica adequada. Els nostres objectius són:

  • Oferir ajut especialitzat a nens/es amb dificultats d’aprenentatge per tal que puguin assolir amb normalitat els continguts escolars.
  • Facilitar tècniques d’estudi per millorar el rendiment escolar.
  • Orientar a l’hora de triar les opcions escolars i professionals més adequades en funció de les aptituds i característiques personals.
  • Col·laborar amb els diferents professionals i equips d’assessorament psicopedagògic, per tal d’establir vies de prevenció i detecció.

Les demandes més ateses per la secció de PSICOPEDAGOGIA, són les següents:

1.-Trastorns per dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat:TDA/H.

     L’atenció és la capacitat per fixar-se en alguna cosa voluntàriament, per tal de conèixer-la, entendre-la, i gravar-la en la memòria, i així poder-la recuperar quan la informació sigui necessària i fer-la servir. Per exemple, el nen/a no sabrà seguir les instruccions (dels pares o dels professors) de forma adequada perquè no ha estat escoltant (atenent) mentre li explicaven el que calia fer. Per tant no podrà consolidar adequadament els aprenentatges. Els nens/es o joves amb dèficit d’atenció es distreuen amb facilitat, no poden mantenir l’atenció en una mateixa cosa molt temps, i són despistats.

2.-Diagnòstics i Exploracions Psicopedagògiques per:

  • La conducta : Manca d’autocontrol i autonomia, Impulsivitat i desorganització.
  • Funcionament cognitiu: Dificultat per mantenir l’atenció, Manca d’estratègies per solucionar problemes, Dificultat per organitzar la informació.
  • Desenvolupament socioemocional.

– Poca tolerància a la frustració.
– Necessitat de cridar l’atenció.
– Baixa autoestima.
– Dificultats en les relacions socials.

  • Reforç dels aprenentatges.

– Lectura i comprensió.
– Dificultats en la realització de problemes matemàtics.

  • Assessorament a la família

– Posar límits educatius.
– Millorar la conducta a casa.
– Ajudar a millorar les seves relacions amb els companys.
– Disminuir la hiperactivitat motriu: relaxació.

3.-Problemes de concentració i memòria.

     El sistema de processament humà ha de detectar i seleccionar (atenció i concentració), reconèixer (percepció), emmagatzemar i recuperar (memòria i aprenentatge) la informació rebuda del medi extern o intern de la persona, per tal de poder utilitzar-la (conducta-comportament). De manera que si hi ha dificultats en alguna d’aquestes formes de treballar amb la informació, les altres també es veuran alterades. Així doncs, si la persona no està suficientment atenta a la informació que se li està donant ( a classe, a casa,…) després li serà impossible poder recordar-la i utilitzar-la adequadament. Cal fer un treball específic amb aquests tres processos tant importants pel desenvolupament personal, per tal de no dificultar l’adquisició de nous aprenentatges.

4.-Dificultats en l’aprenentatge del càlcul i l’aritmètica.

     Infants o joves que cometen molts errors en el càlcul i les operacions numèriques. Plantegen correctament els problemes matemàtics, però tenen dificultats per automatitzar les operacions de càlcul. A més d’equivocar-se en els càlculs, també poden cometre errors a l’hora d’anotar el resultat numèric, canviant-lo de lloc, o escrivint un número per l’altre, o fins hi tot oblidant-lo. Sovint tenen una capacitat d’atenció baixa.

5.-Adquisició de tècniques d’estudi.

     Les tècniques d’estudi són un conjunt d’activitats, pautes i criteris que pretenen ensenyar a aprendre, a estudiar, a ordenar el treball intel·lectual: lectura ràpida, concentració, potenciació de la memòria, planificació, sintetització, horaris, planificació d’exàmens. El seu coneixement facilita el treball, evita esforços innecessaris i afavoreix un major rendiment.

6.-Orientació escolar i professional.

     L’orientació és un nexe entre l’individu, la formació i el treball. Es parteix del coneixement de la persona, per construir un camp d’actuació que permeti aconseguir la fita proposada: orientació i motivació escolar i professional. L’orientació escolar personalitzada, pretén donar a conèixer quins són els trets singulars de cada persona i quines són les característiques professionals de l’estudi o de l’ocupació, per tal de comparar-les, intentant fer un ajust entre la persona i l’ocupació, en la mida del possible.

Oferir suport en l’elecció acadèmica i professional, assessorament en el descobriment i desenvolupament de les motivacions vocacionals, en l’elecció de la professió més adient en cada cas, el coneixement dels estudis més adequats per a desenvolupar amb èxit la professió triada i l’orientació a universitaris i professionals.